Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti KIBOKO BOARDS s.r.o. zpracované v souladu s § 1751 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OP“)

I. Vymezení smluvních stran
1.1 KIBOKO BOARDS s.r.o. je českou obchodní společností s ručením omezeným, IČ: 04669762, se sídlem Podskalská 130/12, Komín, 624 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, sp. zn. C 91312, www.kibokoboards.cz, e-mail: ales@kibokoboards.cz (dále jen společnost „KIBOKO“). KIBOKO je v rámci svého předmětu podnikání „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona“ zaměřena na obchodování se sportovními potřebami a sportovním vybavením, zejména v oblasti vodních sportů (např. tzv. paddleboardů) – dále jen „zboží“ nebo „produkty“). Za společnost KIBOKO jedná v rozsahu oprávnění zapsaného v obchodním rejstříku její jednatel, popř. jednatelé. Za společnost KIBOKO je též v rozsahu běžné obchodní činnosti oprávněn jednat zmocněnec s udělenou písemnou plnou mocí jednatele (např. zaměstnanec, obchodní zástupce, apod.).
1.2 Zákazník-podnikatel je fyzická či právnická osoba s podnikatelským oprávněním na území ČR nebo v zahraničí, oprávněná k uzavírání smluvních vztahů v souladu s právem ČR a mezinárodním právem závazným pro ČR, která uzavře smlouvu se společností KIBOKO v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „zákazník-podnikatel“). Postavení zákazníka-podnikatele má i fyzická či právnická osoba podnikající bez příslušného oprávnění vystupující jako podnikatel a ostatní osoby nespadající pod zákazníka-spotřebitele v bodu 1.3 článku I. těchto OP.
1.3 Zákazník-spotřebitel je fyzická osoba nevystupující jako podnikatel ve smyslu bodu 1.2 článku I. těchto OP, která uzavře smlouvu se společností KIBOKO, a která má podle českého práva postavení spotřebitele (dále jen „zákazník-spotřebitel“).

II. Smluvní vztahy
2.1 Společnost KIBOKO uzavírá smluvní závazkové vztahy se zákazníkem-podnikatelem nebo zákazníkem-spotřebitelem (dále také „smluvní strany“). Práva a povinnosti smluvních stran závazkových vztahů ze smlouvy kupní, nájemní a dalších smluvních typů dílčích či rámcových (dále jen „obchodní smlouvy“), uzavřených mezi společností KIBOKO a zákazníkem, které nejsou sjednány přímo v obchodních smlouvách, uzavřených mezi společností KIBOKO a zákazníkem, se řídí těmito OP, pokud tak obchodní smlouva stanoví.
2.2 Smluvní závazkové vztahy obchodní společnosti KIBOKO a jejich zákazníků se primárně řídí ujednáním ve smlouvě upravující konkrétní smluvní vztah, není-li takového ujednání, řídí se těmito OP, a není-li ani takového ujednání, řídí se příslušnými obecně platnými právními předpisy. Pokud je v dílčí obchodní smlouvě upravující konkrétní právní vztah nebo OP ujednání v rozporu s právním předpisem, aniž by šlo o právně přípustný smluvní odklon od právního předpisu, je neplatné jen toto ujednání a práva a povinnosti smluvních stran v neplatném ujednání určuje právní předpis, v ostatním je smluvní ujednání a obsah OP pro strany smlouvy závazné.

III. Uzavírání a obsah smluv
3.1 K uzavření smluvního závazkového vztahu mezi společností KIBOKO a zákazníkem dochází uzavřením obchodní smlouvy v tištěném nebo elektronickém provedení podle níže uvedené specifikace. Dojde-li k uzavření dílčí obchodní smlouvy pouze ústní formou, řídí se smluvní vztah případně uzavřenou písemnou rámcovou obchodní smlouvou a OP, odkazuje-li na OP rámcová obchodní smlouva. Jiné ústně uzavřené obchodní smlouvy se řídí výlučně obecně platnými právními předpisy.
3.2 Písemná-tištěná obchodní smlouva je uzavřena po písemné akceptaci tištěného návrhu obchodní smlouvy. Písemná-tištěná obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud je podepsána oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Navrhovatelem písemné-tištěné obchodní smlouvy je vždy společnost KIBOKO. Akceptantem je vždy zákazník. Akceptace s dodatkem či odchylkou je bez ohledu na podstatnost změny návrhu písemné-tištěné obchodní smlouvy odmítnutím návrhu, pokud s takovou akceptací nevysloví navrhovatel jednoznačný a nepochybný souhlas projevený libovolnou formou. Provedená změna návrhu písemné-tištěné obchodní smlouvy akceptantem není novým návrhem, ale je pouze podnětem navrhovateli k předložení nového návrhu písemné-tištěné obchodní smlouvy, který následně podléhá nové akceptaci.
3.3 Písemná-elektronická obchodní smlouva je uzavřena po elektronické akceptaci elektronického návrhu samostatné obchodní smlouvy nebo dílčí obchodní smlouvy. Doručení elektronického návrhu a elektronické akceptace je provedeno prostřednictvím datové elektronické sítě Internet na smluvními stranami sjednané, popř. smluvními stranami běžně užívané emailové adresy nebo s použitím přístupových údajů zákazníka v eshopu společnosti KIBOKO. Písemná-elektronická obchodní smlouva je platná, účinná a pro smluvní strany závazná, pokud splňuje obecné i zvláštní náležitosti stanovené právním předpisem po smluvní závazkové vztahy s následujícími výjimkami. Písemná-elektronická obchodní smlouva nevyžaduje ke své platnosti zaručený elektronický podpis smluvních stran, ale postačí jen uvedení jména osoby jednající za navrhovatele či akceptanta pod textem návrhu či textem akceptace v obsahu emailu ze smluvně sjednaných, popř. smluvními stranami běžně užívaných emailových adres nebo po přihlášení zákazníka do eshopu pod jeho přihlašovacími údaji s následným zadáním objednávky. Písemná-elektronická obchodní smlouva ke své platnosti rovněž nevyžaduje projev vůle stran písemné-elektronické obchodní smlouvy na jednom dokumentu, ale postačí samostatný elektronický návrh navrhovatele výslovně akceptovaný samostatnou elektronickou akceptací akceptanta. Při elektronické akceptaci postačí pouhý odkaz na elektronický návrh navrhovatele, popř. stručná rekapitulace akceptovaného elektronického návrhu. Pouhé přijetí elektronického návrhu ke zpracování není elektronickou akceptací elektronického návrhu. Elektronická akceptace musí obsahovat výslovný souhlas s předloženým elektronickým návrhem. Navrhovatelem písemné-elektronické obchodní smlouvy je vždy společnost KIBOKO. Akceptantem je vždy zákazník. Akceptace s dodatkem či odchylkou je bez ohledu na podstatnost změny návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy odmítnutím návrhu, pokud s takovou akceptací nevysloví navrhovatel jednoznačný a nepochybný souhlas projevený libovolnou formou. Provedená změna návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy akceptantem není novým návrhem, ale je pouze podnětem navrhovateli k předložení nového návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy, který následně podléhá nové akceptaci. Elektronická objednávka zákazníka vycházející z veřejně prezentované nabídky webu společnosti KIBOKO www.kibokoboards.cz je akceptací návrhu písemné-elektronické obchodní smlouvy společnosti KIBOKO, je-li z nabídky webu společnosti KIBOKO možno usoudit dostatek informací k uzavření smluvního závazkového vztahu. Závaznost těchto OP pro smluvní strany je dána vždy, jeli tak uvedeno v elektronickém návrhu obchodní smlouvy, který byl zákazníkem akceptován.
3.3.1 Emailová obchodní smlouva je uzavřena po emailové akceptaci emailového návrhu obchodní smlouvy ve formě emailové zprávy doručené prostřednictvím Internetu na smluvními stranami sjednané, popř. smluvními stranami běžně užívané emailové adresy.
3.3.2 Eshopová obchodní smlouva je uzavřena zadáním (potvrzením) objednávky zákazníka v eshopu, které je považováno za akceptaci eshopového návrhu společnosti KIBOKO k uzavření eshopové obchodní smlouvy. K uzavírání smluvních závazkových vztahů prostřednictvím eshopu obdrží zákazník od společnosti KIBOKO přihlašovací údaje na základě zákazníkem provedené registrace. Akceptaci návrhu eshopové obchodní smlouvy provede zákazník označením požadovaného zboží v eshopem stanovených cenách, přijetím platných OP společnosti KIBOKO, výběrem způsobu úhrady, výběrem způsobu doručení zboží a potvrzením objednávky, popř. dalším obdobným úkonem, který eshop v rámci návrhu eshopové obchodní smlouvy vyžaduje. Návrh společnosti KIBOKO na uzavření eshopové obchodní smlouvy je nabídkou ve smyslu § 1732 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, s výhradou vyčerpání zásob a ztráty schopnosti podnikatele plnit. Společnost KIBOKO je povinna zákazníkovi nemožnost plnění bezodkladně oznámit. Oznámením nemožnosti plnění eshopová obchodní smlouva zaniká. Ze zániku eshopová obchodní smlouvy pro nemožnost plnění nevzniká zákazníkovi jakýkoliv nárok na plnění od společnosti KIBOKO, včetně nároku na případnou náhradu vzniklé škody.
3.4 Změny ujednání obchodní smlouvy jsou možné pouze stejnou formou, jakou byla příslušná obchodní smlouva uzavřena.

IV. Předání a převzetí zboží
4.1 Předání zboží zákazníkovi provede společnost KIBOKO podle smluvního ujednání v obchodní smlouvě. Není-li takového ujednání v případě zboží, společnost KIBOKO předá zboží zákazníkovi v sídle společnosti KIBOKO. Místem vrácení zboží, ať již pronajatého či z důvodu reklamace, je místo podle smluvního ujednání v obchodní smlouvě, není takovéto ujednání, pak v sídle společnosti KIBOKO.
4.2 Nebezpečí škody na zboží či díle přechází na zákazníka současně s nabytím vlastnického práva. V případě přepravy zboží či díla třetí osobou (přepravcem) sjednané společností KIBOKO, přechází nebezpečí škody na zboží či díle okamžikem převzetí zákazníkem. Nárok na náhradu škody způsobené na zboží či díle při přepravě dopravcem je zákazník povinen uplatnit u společnosti KIBOKO bezodkladně, nejpozději však do dvou pracovních dnů od dodání zboží. Poškozené zboží je zákazník oprávněn převzít jen s potvrzením dopravce o poškození zboží či díla v přepravním dokladu. Ve stejné lhůtě do dvou pracovních dnů je zákazník povinen uplatnit u společnosti KIBOKO i případný nárok z vadného obsahu dodávky zboží.
4.3 Bezdůvodné a neomluvené nepřevzetí zboží či díla zákazníkem do 20 dnů ode dne, kdy společnost KIBOKO umožní zákazníkovi zboží či dílo odpovídající ujednání obchodní smlouvy převzít, zakládá nárok společnosti KIBOKO na jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z ceny zboží či díla sjednané obchodní smlouvou a povinnost zákazníka tuto smluvní pokutu společnosti KIBOKO zaplatit. Vedle smluvní pokuty si zákazník a společnost KIBOKO sjednávají úschovné za úschovu nepřevzatého zboží či díla zákazníkem u společnosti KIBOKO ve výši 1 % z celkové ceny zboží či díla za každý den prodlení s převzetím nad rámec prvních 20 dnů podle předchozí věty. Po uplynutí 100 dnů úschovy zboží či díla je společnost KIBOKO oprávněna uspokojit svou pohledávku z úschovy prodejem uschovaného zboží či díla. Za bezdůvodné nepřevzetí se nepovažuje nepřevzetí zboží či díla pro výskyt překážky převzetí na straně společnosti KIBOKO. Nárok na smluvní pokutu i úschovné uplatní společnost KIBOKO vystavením daňového dokladu. Uplatněním nároku na smluvní pokutu a úschovné není dotčen nárok společnosti KIBOKO na zaplacení kupní ceny zboží či ceny díla.

V. Ceník produktů, platební podmínky
5.1 Ceník produktů společnosti KIBOKO zákazník nalezne na webové adrese společnosti KIBOKO www.kibokoboards.cz a současně v eshopu společnosti KIBOKO s přístupem z www.kibokoboards.cz. Není-li cena produktů mezi smluvními stranami sjednána obchodní smlouvou, platí pro stanovení ceny produktů příslušná cena, uvedená v ceníku společnosti KIBOKO na webové adrese společnosti KIBOKO www.kibokoboards.cz. U smluvních vztahů uzavřených přes eshop pak platí příslušná cena uvedená v eshopu, a to k okamžiku uzavření smluvního vztahu. Zákazník bere na vědomí, že společnost KIBOKO je plátcem DPH (daně z přidané hodnoty).
5.2 Provedení platby zákazníkem se řídí ujednáním obchodní smlouvy. Není-li ujednání obchodní smlouvy, je na rozhodnutí zákazníka, zda bude splatnou cenu platit v hotovosti při převzetí zboží nebo bankovním převodem na běžný účet společnosti KIBOKO před převzetím zboží. Zákazník bere na vědomí omezení výše hotovostních plateb právním předpisem.
5.3 Úhrada závazků ze smluvních vztahů mezi společností KIBOKO a zákazníkem je prováděna na základě vystaveného daňového dokladu (dále jen „faktura“). Není-li smluvními stranami ujednáno jinak, faktury jsou splatné ke dni převzetí zboží zákazníkem. Úschovné za prodlení s převzetím zboží či služeb, smluvní pokuty a ostatní finanční sankce jsou splatné ve splatnosti vystavené faktury poté, co na ně vznikne smluvní straně nárok. Na úhradu kteréhokoliv finančního závazku smluvní strany je druhá ze smluvních stran oprávněna vystavit nejprve proforma fakturu a teprve po přijetí plné výše úhrady fakturu, která je daňovým dokladem.
5.5 Každou fakturu lze vystavit nejdříve v okamžiku vzniku nároku na finanční plnění.

 

VI. Sankce za porušení smluvního ujednání
6.1 V případě prodlení jedné smluvní strany s úhradou splatné pohledávky druhé smluvní straně z jakéhokoliv vzájemného smluvního závazkového vztahu je smluvní strana v prodlení povinna uhradit smluvní straně v pozici věřitele smluvní pokutu smluvně sjednanou v obchodní smlouvě, jinak ve výši 0,1 % denně z částky úhrady v prodlení.

VII. Odpovědnost za vady produktů, poskytnutí záruky, odpovědnost za škodu
7.1 Odpovědnost za vady produktů dodaných zákazníkovi společností KIBOKO se řídí ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a souvisejícími právními předpisy.
7.2 Poskytnutí záruky za jakost na produkty dodané zákazníkovi společností KIBOKO nad rámec zákonné odpovědnosti za vady musí být sjednáno obchodní smlouvou, popř. uvedeno v jednostranném písemném prohlášení společnosti KIBOKO o poskytnutí záruky, jinak platí, že záruka poskytnuta není. Pokud společnost KIBOKO poskytuje zákazníkům k dodaným produktům záruku uvedenou na adrese www.kibokoboards.cz, platí tato záruka pro každého zákazníka jako poskytnutá, není-li obchodní smlouvou sjednáno jinak.
7.3 Společnost KIBOKO neodpovídá za škodu způsobenou zákazníkovi a škodu zákazníkem způsobenou třetí osobě produktem společnosti KIBOKO s výjimkou případu, kdy ke vzniku škody došlo v důsledku skryté vady produktu společnosti KIBOKO a zákazník nemohl škodě zabránit ani přes veškeré úsilí, které bylo možné k předejití vzniku škody vynaložit. V ostatním se odpovědnost za škodu způsobenou jednou smluvní stranou druhé smluvní straně řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

VIII. Reklamační řád
8.1 Při uplatnění práv z vadného plnění, záruky za jakost, vad díla a obdobných nároků z vad produktů dodaných zákazníkovi společností KIBOKO, je zákazník vždy povinen postupovat v souladu s ujednáním tohoto článku OP, bez ohledu na skutečnost, zda se na vadu produktu vztahuje záruka poskytnutá společností KIBOKO či nikoliv.
8.2 Oprávněnost nároku z vady produktu dodaného zákazníkovi společností KIBOKO posoudí a rozhodne pracovník společnosti KIBOKO (dále také „reklamace“). Má-li zákazník nárok na bezplatnou opravu vady, bude vada odstraněna na náklady společnosti KIBOKO, je-li taková vada odstranitelná, jinak společnost KIBOKO vymění vadný produkt zákazníkovi za nový kus a při nemožnosti výměny za nový kus vrátí společnost KIBOKO zákazníkovi cenu produktu, popř. vystaví opravný daňový doklad v souladu s článkem VI. těchto OP. Reklamaci je společnost KIBOKO povinna vyřídit do 30 dnů od uplatnění nároku zákazníkem včetně předání reklamovaného zboží společnosti KIBOKO. Opravu vadného produktu bez nároku zákazníka na bezplatné odstranění vady provede společnost KIBOKO za sjednanou úplatu.
8.3 Zákazník je povinen si produkt vyzvednout ve lhůtě 5 dní od oznámení společnosti KIBOKO o vyřízení záruční opravy nebo ve lhůtě 5 dní od uplynutí 30denní lhůty k provedení opravy, a to v místě určeném společností KIBOKO. Nebude-li produkt ve lhůtě zákazníkem vyzvednut, je společnost KIBOKO povinna produkt po dobu 2 měsíců uložit a skladovat, za což je oprávněna účtovat zákazníkovi skladné dle ceníku společnosti KIBOKO. Po uplynutí dvouměsíční lhůty je společnost KIBOKO oprávněna produkt prodat a z výtěžku prodeje uspokojit veškeré své pohledávky za zákazníkem a zbylou část výtěžku je povinna odevzdat zákazníkovi.

IX. Spotřebitelské smlouvy
9.1 Odstoupení od smlouvy
9.1.1 Zákazník – spotřebitel je oprávněn odstoupit od uzavřené obchodní smlouvy do 14 dnů bez uvedení jakéhokoliv důvodu v případě, že smlouva byla uzavřena distančním způsobem, tedy za použití prostředků komunikace na dálku (zejména internet nebo telefon) nebo mimo obchodní prostory společnosti KIBOKO.
9.1.2 Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet dnem převzetí zboží.
9.1.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy je dodržena, bylo-li oznámení před uplynutím této lhůty odesláno.
9.1.4 Odstoupí-li zákazník-spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá společnosti KIBOKO bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne odstoupení, zboží, které od něho obdržel, nazpět v nepoškozeném stavu. Náklady spojené s vrácením zboží nese zákazník-spotřebitel.
9.1.5 Společnost KIBOKO navrátí bez zbytečného odkladu od navrácení nepoškozeného zboží veškeré platby přijaté v souvislosti s předmětnou smlouvou zákazníku-spotřebiteli. Platby budou navráceny dle volby zákazníka-spotřebitele. Nezvolí-li zákazník-spotřebitel jinou variantu, budou peněžní prostředky navráceny stejným způsobem, jakým byly uhrazeny nebo poštovní poukázkou na adresu zákazníka-spotřebitele uvedenou ve smlouvě.
9.2 Reklamace
9.2.1 Společnost KIBOKO vystaví zákazníku-spotřebiteli písemné potvrzení o převzetí reklamovaného zboží včetně popisu reklamované vady a nároku, který si zákazník-spotřebitel zvolil, jakož i data přijetí reklamace. Písemná forma zůstává zachována i v případě užití elektronické komunikace.
9.2.2. Společnost KIBOKO je povinna rozhodnout o reklamaci do 30 pracovních dnů ode dne oznámení a předání reklamovaného zboží zákazníkem. V případě zamítnutí reklamace je společnost KIBOKO povinna toto řádně odůvodnit.
9.3 Mimosoudní řešení sporů
9.3.1 Pokud mezi společností KIBOKO a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, je Česká obchodní inspekce.
9.3.2 Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz.

X. Řešení sporů
Všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky-spotřebiteli a společností KIBOKO, bez ohledu na předmět sporu a výši uplatněného nároku, jakož i všechny spory vznikající z obchodních smluv a v souvislosti s nimi mezi zákazníky a společností KIBOKO budou rozhodovány s konečnou platností podle českého práva výlučně u příslušných obecných soudů.

XI. Doručování písemností, komunikace
11.1 K doručování písemností v rámci uzavřeného smluvního závazkového vztahu si smluvní strany za doručovací adresy sjednávají adresy uvedené při uzavření smluvního závazkového vztahu v záhlaví obchodní smlouvy, popř. při registraci v eshopu nebo v textu emailu, jinak uvedené ve veřejných registrech. Elektronická komunikace smluvních stran probíhá prostřednictvím smluvně sjednaných emailových adres, popř. adres smluvní stranou běžně užívaných. Změny veškerých kontaktních údajů jsou vůči druhé smluvní straně účinné až prokázaným oznámením. Za okamžik doručení písemnosti druhé smluvní straně se považuje 3. den od předání písemnosti poskytovateli poštovních služeb, popř. den odeslání emailové zprávy, není-li smluvně ujednáno jinak.
11.2 Telefonický, faxový a emailový kontakt společnosti KIBOKO je uveřejněn na webové adrese www.kibokobards.cz, která je pravidelně aktualizována. Telefonický, faxový a emailový kontakt zákazníka sdělí zákazník společnosti KIBOKO při uzavírání smluvního vztahu a následně vždy při změně některého z těchto kontaktních údajů, popř. společnosti KIBOKO zákazník označí místo, kde lze uvedené kontaktní údaje nalézt.

XII. Odstoupení od smlouvy
Není-li smluvně ujednáno jinak, smluvní strany mohou písemně odstoupit od uzavřené obchodní smlouvy v souladu s ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění. Odstoupení je účinné doručením druhé smluvní straně.

XIII. Duševní vlastnictví
Veškeré produkty zakoupené u společnosti KIBOKO či jinak dodané společností KIBOKO zákazníkovi podléhají duševnímu vlastnictví společnosti KIBOKO nebo dodavatelů společnosti KIBOKO a zákazník nesmí tyto produkty kopírovat, napodobovat ani si kopie či napodobeniny si jinak obstarávat a šířit. Duševním vlastnictvím se rozumí zejména ochrana vlastnictví autora k jeho autorskému dílu, ochrana vlastníka ochranné známky, ochrana vlastníka patentu, vynálezu, užitného a průmyslového vzoru či ochrana označení původu. Prodej originálních produktů od společnosti KIBOKO zákazníkem třetím osobám, určených k prodeji třetím osobám, ani propagace originálních produktů není porušením práv duševního vlastnictví. V případě, že zákazník poruší povinnosti uvedené v tomto odstavci, je povinen společnosti KIBOKO zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Povinnost k úhradě škody není dotčena úhradou smluvní pokuty.

XIV. Ochrana osobních údajů
Zákazníkem poskytnuté osobní údaje jsou společností KIBOKO zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění pouze za účelem plnění předmětu příslušné obchodní smlouvy a po dobu 1 roku od jejího skončení. Zákazník má právo být informován, jaké údaje o něm společnost KIBOKO eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
Zákazník může společnosti KIBOKO sdělit, že chce ukončit zasílání obchodních sdělení, a to na elektronickou adresu získanou v souvislosti s plněním obchodní smlouvy, jinak na elektronickou adresu ales@kibokoboards.cz.

XV. Zapůjčení předmětů a zařízení k podpoře prodeje
Předměty a zařízení k podpoře prodeje produktů společnosti KIBOKO, které společnost KIBOKO zapůjčí zákazníkovi, je zákazník povinen vrátit společnosti KIBOKO do 5 dnů od vyzvání k vrácení takových předmětů a zařízení nebo ve stejné lhůtě od ukončení smluvního vztahu smluvních stran. V uvedené lhůtě je zákazník povinen předměty a zařízení doručit nepoškozené do sídla společnosti KIBOKO. Při nedodržení lhůty k vrácení vzniká zákazníkovi povinnost zaplatit společnosti KIBOKO smluvní pokutu ve výši 1 % pořizovací ceny nevrácených předmětů a zařízení za každý den prodlení s vrácením.

XVI. Závěrečná ustanovení
Smluvní závazkové vztahy mezi společností KIBOKO a zákazníkem, včetně sporů z těchto vztahů vzniklých, se vždy řídí českým právem bez ohledu na místo plnění a státní příslušnost zákazníka.
Tyto VOP jsou platné a účinné od 01. 05. 2017. Smluvní strany jsou vázány OP ve znění platném a účinném ke dni uzavření smluvního vztahu.